ประวัติความเป็นมา

 

==> สถานีตำรวจภูธรหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๐๕ โดยขึ้นตรงต่อ สถานีตำรวจภูธรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังทั้งหมด ๑๔ นาย มีหน้าที่ในการออกตรวจในพื้นที่ตำบลหมูสี และตำบลโป่งตาลอง มีอำนาจในการจับกุมและรับแจ้งความแล้วนำส่ง สถานีตำรวจภูธรปากช่อง ไม่มีอำนาจในการสอบสวน
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้เปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครอง ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจภูธรหมูสี เป็นระดับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔ ตำแหน่ง คือ หัวหน้าสถานีเป็นตำแหน่งสารวัตร ๑ ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน ๒ ตำแหน่ง และ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ๑ ตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๔๙ ตำแหน่ง มีอำนาจการสอบสวนคดีอาญาต่างๆ และบริหารงบประมาณด้วยตนเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
==> เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ มีมติ อ.ก.ตร.ได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นตำแหน่ง รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ ๑ ตำแหน่ง , พนักงานสอบสวน ๒ ตำแหน่ง สารวัตรป้องกันปราบปราม ๑ ตำแหน่ง , รองสารวัตรป้องกันปราบปราม ๑ ตำแหน่ง และรองสารวัตรสืบสวน ๑ ตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอัตราอนุญาต ๔๙ ตำแหน่ง
และเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็นระดับ ผู้กำกับการ

อาคารที่ทำการ สภ.หมูสี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕

==> อาคารที่ทำการเดิมเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น ต่อมาปี พุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณจาก กรมตำรวจ ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๑ หลัง ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีบ้านพักนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นบ้านแฝด จำนวน ๒ หลัง ๔ ห้อง บ้านพักข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นเรือนแถวคอนกรีต ๒ ชั้น ๔ หลัง รวม ๓๘ ห้อง

อาคารที่ทำการ สภ.หมูสี  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิศาสตร์

 

สภ.หมูสี รับผิดชอบ ๒ ตำบล คือ ต.หมูสี และ ต.โป่งตาลองมีพื้นที่รวม ๕๒๔.๒๙ ตร.กม. หรือประมาณ ๓.๓ แสนไร่  ห่างจากตัว      อ.ปากช่อง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ ๒๐ กม. ตั้งอยู่บริเวณ  พิกัด  QS. ๖๐๓๑๐๓  พื้นที่ส่วนใหญ่ทั้ง ต.หมูสี  ต.โป่งตาลอง  เป็นป่าเขาและที่ราบเชิงเขา พื้นที่ทำไร่และสวนผลไม้ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีแหล่งน้ำสำคัญคือ ลำน้ำลำตะคอง จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านในพื้นที่ตำบลหมูสี  ไหลลงสู่เขื่อนลำตะคอง

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ

ติดต่อ  ต.ขนงพระ ต.หนองน้ำแดง ต.วังกะทะ

ทิศตะวันตก

ติดต่อ ต.พญาเย็น   ต.กลางดง

ทิศตะวันออก

ติดต่อ  ต.วังหมี   อ.วังน้ำเขียว

ทิศใต้

ติดต่อ  จว.นครนายก  (อ.เมืองอ.ปากพลี) และ จ.ปราจีนบุรี

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

พื้นที่รับผิดชอบ จำนวน          ๕๒๔.๒๙   ตร.กม.

           จำนวนประชากร           ๑๗,๘๓๕    คน

           ความหนาแน่นประชากร  ๓๓.๓๗๐   คน/ตร.กม.

           ตำรวจ ๑ นาย/พื้นที่        ๖.๔๓๙    ตร.กม.

           ตำรวจ ๑ นาย/ประชากร      ๔๕๒   คน 

ประชากรแฝง  ต.หมูสี  และ  ต.โป่งตาลอง  จำนวน ๑๒,๐๐๐ คน       

ข้อมูลท้องถิ่น

๑.)ธนาคาร ๑ แห่ง = ธนาคารออมสิน  สาขาปาลิโอ

 ๒.)สถาบันการศึกษา  โรงเรียน  ๑๔  แห่ง

  ๓.) ร้านสะดวกซื้อ  ๕  แห่ง / สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่  ๑  แห่ง (ปตท.)

 

 

อาชีพส่วนใหญ่ของประชากร

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม / ลูกจ้างในโรงแรม รีสอร์ท

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญในพื้นที่ สภ.หมูสี

๑.)ตำหนักทิพย์พิมาน

เป็นตำหนักที่ประทับใน  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี ตั้งอยู่ที่บ้านปอหู หมู่ ๔ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๒๗ ไร่เศษ โดยมีกำลังตำรวจประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยตำหนักทิพย์พิมานและกำลังตำรวจรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบตำหนักทิพย์พิมานปฏิบัติหน้าที่ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง

๒.)อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เขาใหญ่ เป็นพื้นป่าดงดิบเมื่อก่อนมีชื่อเรียกว่า      “ป่าดงพญาไฟ” ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๐๕ ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา สระบุรี  ปราจีนบุรี นครนายก

 

๓.)น้ำตกเหวสุวัต

เป็นน้ำตกอีกแห่งที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บางคนกล่าวไว้ว่า ชื่อน้ำตกเหวสุวัตนี้ เกิดจากมีโจรชื่อ สุวัต หนีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาจนมุมยังน้ำตกแห่งนี้ เลยตัดสินใจกระโดดลงมายังแอ่งน้ำเบื้องล่าง แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยัน เป็นเพียงเรื่องเล่าต่อๆ กันมาเท่านั้น

 

๔.)ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

ตั้งอยู่บนหลัก กม.ที่ ๒๓ ของ ถ.ธนะรัชต์ โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ดำริให้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ปลัดจ่าง ผู้ปราบโจรบนเขาใหญ่ได้สำเร็จเมื่อกว่า ๗๐ ปีก่อน นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะอยู่เสมอ และทุกวันที่ ๒๖ มกราคม จะมีพิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงพระคุณของปลัดจ่างที่ได้ดูแลพื้นที่บริเวณนี้ในอดีต

 

๕.)โครงการปาลิโอ

 โครงการปาลิโอ เขาใหญ่  ตั้งอยู่บน ถ.ธนะรัชต์ หลัก กม.ที่ ๑๗  ปาลิโอ  เป็นภาษา   อิตาเลียน ความหมายคือรางวัล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนมาเที่ยวเขาใหญ่ต้องแวะชม ซึ่งภายในมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ  และนิยมมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

 

๖.)สวนน้ำซีนนิคอล เวลิ์ด (Scenical World)

 

สถานภาพอาชญากรรม

อาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยเนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรสามารถควบคุมและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้

แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

- จัดสายตรวจออกตรวจในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

- จัดตำรวจประจำทุกหมู่บ้านเพื่อสืบสวนหาข่าว

- จัดชุดมวลชลสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อแสวงหาความร่วมมือ

- จัดกำลังตรวจรักษาความปลอดภัยตำหนักทิพย์พิมานตลอด 24 ชั่วโมง

- จัดสายตรวจออกตรวจรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

- จัดตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับนักท่องเที่ยว

       

 

Link

Link

Address

ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
Email:
59 ม.7 บ้านไร่ ถ.ถนนธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
044-300-571-3, 089-949-8155 ,Fax 044-300-573
[email protected],